Gmina Mniów

Komunikat ARiMR PDF Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2007 11:31

Komunikat ARiMR w sprawie przyjmowania wniosków na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych


Rolnicy mogą nadal składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, gdyż koperta finansowa w tych regionach nie została wyczerpana.

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Nowe działanie - Młody rolnik (PROW 2007-2013)

 

Zakres działania
Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają
samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

O pomoc może się ubiegać osoba, która:
1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR albo
2) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR:
a) w drodze spadku, lub
b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, lub
c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b – wyłącznie w ramach pierwszego naboru wniosków (w roku 2007).
Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawana jest data:
a) wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha (użytków rolnych) UR,
b) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, z zastrzeżeniem pkt c i d,
c) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych - data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych,
d) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – data zakończenia tej służby, pod warunkiem że rozpoczęcie tej służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od daty określonej zgodnie z a, b, lub c.

Jeżeli przed datą określoną zgodnie z punktem a, b, c lub d nastąpiło co najmniej jedno z niżej wymienionych zdarzeń:
1) podjęcia produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej;
2) złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów;
3) zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru;
4) podjęcia ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik;
5) wystąpienia o pomoc pochodzącą ze źródeł krajowych lub wspólnotowych, przeznaczonych na cele związane z rozwojem lub dostosowaniem działalności rolniczej (SAPARD, PROW 2004-2006, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, PROW 2007-2013) lub o kredyt preferencyjny udzielany przez ARiMR; to za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się datę najwcześniejszego z tych zdarzeń.

Biznesplan
Biznesplan zawiera:
1) cele, koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa;
2) opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w szczególności informacje dotyczące
zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji;
3) opis i harmonogram planowanych inwestycji, z uwzględnieniem inwestycji służących dostosowaniu do wymaganych przepisami prawa standardów w
zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt;
4) początkowy i docelowy wynik ekonomiczny gospodarstwa;
5) informacje na temat sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeżeli dotyczy) oraz
planowanych szkoleń lub doradztwa;
6) informacje na temat innych zamierzeń dotyczących rozwoju gospodarstwa.
Gospodarstwo beneficjenta zostanie poddane kontroli w celu weryfikacji realizacji
założeń biznesplanu. Kontrola zostanie przeprowadzona przynajmniej raz, nie później
niż przed upływem 5 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.
Weryfikacja realizacji biznesplanu będzie następować w oparciu o odpowiednie
dokumenty złożone przez beneficjenta, kontrole na miejscu oraz kontrole krzyżowe.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania zmian w
realizowanym biznesplanie.

Możliwość uzupełnienia wykształcenia
Beneficjent, który w dniu złożenia wniosku nie spełnia kryterium dotyczącego
kwalifikacji zawodowych, może otrzymać pomoc pod warunkiem uzupełnienia
wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Kryteria dostępu
Beneficjent (osoba fizyczna):
1) jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia;
2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub
stażu pracy w rolnictwie;
3) będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;
4) co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem
gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;
5) przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z
mocy ustawy i w pełnym zakresie;
6) będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat
od dnia wypłaty pomocy.

Przejmowane gospodarstwo:
1) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym
województwie i nie większą niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa
niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa;
2) stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę (przez okres
co najmniej 5 lat) z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego;
3) spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków
utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w
ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.
Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, w przypadku gdy beneficjent nie spełni
zobowiązań dotyczących w szczególności prowadzenia gospodarstwa oraz ubezpieczenia w KRUS przez wymagany okres, realizacji założeń biznesplanu, uzupełnienia wykształcenia oraz dostosowania do standardów.

Forma i wysokość pomocy finansowej
Jednorazowa premia w wysokości 50 000 zł (12 808,0 euro).

/na podstawie PROW 2007-2013/

Poprawiony ( środa, 05 listopada 2008 15:10 )