Gmina Mniów

Kanalizacja w Gminie Mniów i oczyszczalnia w Pałęgach PDF Drukuj Email
środa, 05 listopada 2014 15:41
prow_2007-13_logo -nowe.jpg   pol_wojewdztwo_witokrzyskie_coa.svg.png   unia.png

 

We wrześniu br. zakończyło się wdrażanie operacji pn.: „Drugi etap kanalizacji gminy Mniów - budowa kanalizacji w miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie 4”

W ramach tej inwestycji, została wykonana kanalizacja grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Borki i Grzymałków w ciągu drogi powiatowej nr 0450T oraz przy ulicy Kościelnej i Spacerowej w Grzymałkowie a także przepompowania przy ulicy Górnej.
Całkowita długość wybudowanej kanalizacji wyniosła ponad 9.000 mb (kanalizacja grawitacyjnej i tłocznej oraz kanałów bocznych na posesjach mieszkańców).
Dla umożliwienia włączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, zostały wykonane także studzienki w ilości 138 sztuk.

Koszt wykonania kanalizacji wyniosły 1.692.932,30 zł. Na budowę kanalizacji Gmina Mniów pozyskała dofinansowanie w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wyniosło 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych - podlegających refinansowaniu – tj. 688.183,00 zł.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pałęgi”. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca inwestycji, którą została firma Ekodren z Warszawy. Prace budowlane i montażowe oraz odbiór inwestycji odbyły się w miesiącu październiku.
Z racji tego, iż oczyszczalnia będzie wykorzystywana na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, wkład własny Gminy Mniów pochodzić będzie ze środków Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, prowadzącego ten ośrodek.
Całkowite koszty jej budowy wyniosły 51.112,65 zł, zaś dofinansowanie ze środków PROW 31.166,00 zł.
Wybudowana oczyszczalni posiada możliwość neutralizacji ścieków w ilości 4,5 m3/dobę, co w zupełności pokrywa potrzeby Ośrodka w tym zakresie.

Poprawiony ( czwartek, 06 listopada 2014 13:31 )