Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2015 17:59

Mniów dnia 08.07.2015 r.

Znak: GKPS.V.6733.8.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) , Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 5/2015 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.8.2015 z dnia 03.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa ok. 350 m odcinków sieci : wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmującej części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 273 (drogi wewnętrznej), 238 (ul. Znajoma) oraz 312/2, położone w miejscowości gminnej Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie pok. nr 1A.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska