Gmina Mniów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lipca 2015 15:03

Mniów dnia 09.07.2015 r.

Znak: GKPS.V.6733.7.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) , Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 6/2015 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.7.2015 z dnia 07.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 150,0 m. obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 276, 350, 351 oraz część pasa drogowego o numerze ewidencyjnym 291 położonych w miejscowości Węgrzynów, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie pok. nr 1A.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska