Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Decyzja o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
  
wtorek, 23 czerwca 2009 10:36

Mniów dnia 22.06.2009 r.DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY


W porównaniu do lat ubiegłych w naszej gminie Mniów wzrósł ruch budowlany od 01 stycznia 2009 roku wydanych zostało 60 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i 3 decyzje inwestycyjne.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić osoba zainteresowana.

Wniosek składamy na formularzu dostępnym w tut. Urzędzie i na stronie internetowej.


Wniosek powinien zawierać:

  • granice terenu objętego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu w skali 1:1000 lub 1:1500 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – mapę taką nabywamy w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji, i Gospodarki Nieruchomościami Al. IX Wieków Kielc 3, (V piętro w środy nieczynne).

  • charakterystykę inwestycji (opis budynku jaki chcemy wybudować – przeznaczenie, gabaryty, linia zabudowy).

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię, oraz sposób odprowadzania ścieków. Do wniosku dołączamy umowy, warunki techniczne lub oświadczenie właściwych przedsiębiorstw, że istniejące sieci uzbrojenia są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu albo że planowana jest ich rozbudowa. Zaopatrzenie inwestycji w wodę, oraz odbiór ścieków – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie (pok. 2), zaopatrzenie w energię elektryczną -Rejonowy Zakład Energetyczny w Końskich lub w Kielcach, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. dostęp do drogi publicznej.

  • planowany sposób zagospodarowania terenu


Na etapie sporządzania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

terenu istotne znaczenie ma dokładna analiza ze strony wnioskodawcy faktycznych zamiarów i

potrzeb, biorąc pod uwagę również niezbędne wyposażenie planowanego obiektu w urządzenia

budowlane z nim związane.

 

Analiza taka winna być podstawą do określenia granic terenu objętego wniosku, w sposób

nie stwarzający w przyszłości, na etapie pozwolenia na budowę, problemów dotyczących

przekroczenia tych granic.


W wyniki rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w

ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami

wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy.


Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane

zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego.


Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla

przyszłego inwestora a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt

budowlany.

 

Poprawiony ( wtorek, 23 czerwca 2009 10:36 )
 
Zmiany w prawie budowlanym PDF Drukuj Email
  
czwartek, 21 maja 2009 11:54

Mniów, dnia 30.04.2009r.

 

 

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM


Od 1 stycznia 2009r. budynki oddane do użytkowania oraz wprowadzone do obrotu powinny posiadać świadectwo energetyczne.

Obowiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.


Takie świadectwa mogą wystawić tylko osoby posiadające określone przepisami uprawnienia, ustawowa ważność świadectwa jest na okres 10 lat.

 
Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
  
piątek, 15 maja 2009 15:01

OGŁOSZENIE

 

W kasie urzędu gminy od dnia 14 maja br. jest wypłacany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

 

Poprawiony ( środa, 20 maja 2009 20:11 )
 
Ogłoszenie o obwodach głosowania do Parlamentu Europejskiego PDF Drukuj Email
  
piątek, 08 maja 2009 14:28

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy w Mniowie

z dnia 06 maja 2009 r.


Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ze zmianami) oraz uchwały Nr 27/XXXIX/06 Rady Gminy w Mniowie z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 244, poz. 2819) - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy M N I Ó W w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. i tak :

 

Numer

obwodu

głosowania


Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

(nr telefonu)

1

Sołectwa: Cierchy

Pępice

Szkoła Podstawowa

w Cierchach

tel. 37 37 019

2

Sołectwo: Malmurzyn

Szkoła Podstawowa

w Piaskach

tel. 37 37 042

3

Sołectwa: Borki

Gliniany Las

Grzymałków

Mokry Bór

Lisie Jamy

Pałęgi

Skoki

Straszów

Zachybie

Zespół Szkół

w Grzymałkowie

tel. 37 37 112

4

Sołectwa: Mniów

Węgrzynów

Przełom

Zespół Szkół w Mniowie

tel. 37 37 018

lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwa: Rogowice

Serbinów

Szkoła Podstawowa

w Rogowicach

tel. 37 37 022

6

Sołectwa: Baran

Pieradła

Zaborowice

Szkoła Podstawowa

w Zaborowicach

tel. 37 37 096

7


Sołectwo: Wólka Kłucka


Szkoła Podstawowa

w Wólce Kłuckiej

tel. 30 38 126

 

 

Lokale głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 r. otwarte będą od godz. 8.00 do godz. 22.00.

 

WÓJT
/-/ Leonard Świerczyński

 

 

Poprawiony ( piątek, 08 maja 2009 14:34 )
 
Polska biega PDF Drukuj Email
  
czwartek, 30 kwietnia 2009 01:00

W dniach od 5 – 10 maja po raz kolejny rusza Sztafeta Polska Biega. Ekipa składa się z entuzjastów biegania , znanych osób ze świata mediów, sportu i filmu.

W tym roku cztery drużyny Sztafety wyruszają z miejscowości Piątek. Jedna z nich biegnąca do Przemyśla zawita 6 maja 2009 r. ok. godz.16ºº do miejscowości GRZYMAŁKÓW, gdzie przy

Zespole Szkół przewidywany jest piętnastominutowy postój.

Wśród biegaczy ,którzy przybędą do Grzymałkowa będzie między innymi P.Robert Korzeniowski

oraz P.Przemysław Babiarz.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 następna > ostatnia >>

Strona 57 z 58

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74