Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Badania profilaktyczne PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 29 czerwca 2009 10:40

Wzorem ubiegłych lat gmina Mniów przystąpiła do profilaktycznych przesiewowych badań wykrywających raka piersi u kobiet. Pierwsza grupa pań w ilości 41 osób została przebadana w dniu 27 czerwca br. w Centrum Onkologicznym w Kielcach. Wójt  zapewnił dowóz pań do Kielc. Niemal 100% pań, które zapisały się na powyższe badania, zgłosiły się do Centrum.

Poprawiony ( wtorek, 30 czerwca 2009 09:59 )
 
Bezpłatne szkolenia zawodowe PDF Drukuj Email
  
czwartek, 25 czerwca 2009 12:03

1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 45 rok życia i są zatrudnione na podstawie:

 
- Umowy o prace

- Umowy zlecenia

- Umowy o dzieło

- Spółdzielczej umowie o prace

- Mianowania

- Powołania

- Wyboru

W ramach projektu zostaną zorganizowane w Kielcach bezpłatne szkolenia zawodowe:

- OPERATOR MASZYN DROGOWYCH

- OPERATOR KOPAREK I ZWAŁOWAREK

Przewiduje się utworzenie 10 grup szkoleniowych. Wszystkim kursantom będzie przysługiwał:

- Zwrot kosztów dojazdu

- Materiały szkoleniowe

- Posiłek

Szkolenie kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu ukończenia kursu i nabycia określonych umiejętności. Certyfikaty zostaną wydane przez akredytowaną lub ciesząca się powszechnym zaufaniem instytucje i potwierdzać będą prawo do wykonywania określonych w nim czynności

Realizację projektu rozpoczynamy od promocji i rekrutacji i w  ramach tego etapu organizujemy spotkania informacyjno-promocyjne z potencjalnymi beneficjentami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. Celem tych spotkań jest szczegółowe przedstawienie idei projektu, zaplanowanych działań oraz założeń i rezultatów. W trakcie spotkań będzie prowadzona także wstępna rekrutacja.

Drugi etap rekrutacji polega na indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym, które między innymi pomogą Beneficjentom poznać własne predyspozycje zawodowe. W działaniach tych weźmie udział 200 osób, spośród których zostanie wyłonionych 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Osoby, które spełnią wszystkie warunki formalne uczestnictwa i zakwalifikują się do udziału w projekcie, zapraszamy do składania zgłoszeń na oferowane kierunki szkoleń w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

Na chwilę obecną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z:

Kinga Lipowska
Specjalista ds.szkoleń

 

Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o.
al. Jana Pawła II 12/2
31-571 Kraków
tel. 0-12 294 18 64

Poprawiony ( czwartek, 25 czerwca 2009 12:09 )
 
Ogłoszenie o materiałach azbestowych PDF Drukuj Email
  
środa, 24 czerwca 2009 10:04
 OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Mniowie zachęca firmy do składania ofert na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Oferty zawierające cenę brutto oraz informację o aktualnym zezwoleniu Starosty Kieleckiego na wykonywanie działalności w/w zakresie kierować należy na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

lub faksem pod numer: (041)3737024

Termin składania ofert: 30 czerwiec 2009


Szczegóły pod numerem telefonu: (041)3737002 – 4 wew. 51

 
Decyzja o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
  
wtorek, 23 czerwca 2009 11:36

Mniów dnia 22.06.2009 r.DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY


W porównaniu do lat ubiegłych w naszej gminie Mniów wzrósł ruch budowlany od 01 stycznia 2009 roku wydanych zostało 60 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i 3 decyzje inwestycyjne.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić osoba zainteresowana.

Wniosek składamy na formularzu dostępnym w tut. Urzędzie i na stronie internetowej.


Wniosek powinien zawierać:

  • granice terenu objętego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu w skali 1:1000 lub 1:1500 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – mapę taką nabywamy w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji, i Gospodarki Nieruchomościami Al. IX Wieków Kielc 3, (V piętro w środy nieczynne).

  • charakterystykę inwestycji (opis budynku jaki chcemy wybudować – przeznaczenie, gabaryty, linia zabudowy).

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię, oraz sposób odprowadzania ścieków. Do wniosku dołączamy umowy, warunki techniczne lub oświadczenie właściwych przedsiębiorstw, że istniejące sieci uzbrojenia są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu albo że planowana jest ich rozbudowa. Zaopatrzenie inwestycji w wodę, oraz odbiór ścieków – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie (pok. 2), zaopatrzenie w energię elektryczną -Rejonowy Zakład Energetyczny w Końskich lub w Kielcach, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. dostęp do drogi publicznej.

  • planowany sposób zagospodarowania terenu


Na etapie sporządzania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

terenu istotne znaczenie ma dokładna analiza ze strony wnioskodawcy faktycznych zamiarów i

potrzeb, biorąc pod uwagę również niezbędne wyposażenie planowanego obiektu w urządzenia

budowlane z nim związane.

 

Analiza taka winna być podstawą do określenia granic terenu objętego wniosku, w sposób

nie stwarzający w przyszłości, na etapie pozwolenia na budowę, problemów dotyczących

przekroczenia tych granic.


W wyniki rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w

ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami

wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy.


Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane

zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego.


Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla

przyszłego inwestora a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt

budowlany.

 

Poprawiony ( wtorek, 23 czerwca 2009 11:36 )
 
Zmiany w prawie budowlanym PDF Drukuj Email
  
czwartek, 21 maja 2009 12:54

Mniów, dnia 30.04.2009r.

 

 

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM


Od 1 stycznia 2009r. budynki oddane do użytkowania oraz wprowadzone do obrotu powinny posiadać świadectwo energetyczne.

Obowiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.


Takie świadectwa mogą wystawić tylko osoby posiadające określone przepisami uprawnienia, ustawowa ważność świadectwa jest na okres 10 lat.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 59 z 61

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska