Gmina Mniów

Inne ogłoszenia
Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 06 lipca 2009 16:14

Ogłoszenie znak:OG.I. 1110-3/09

o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniowie

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

26-080 Mniów; ul. Centralna 9

tel. 041 373 70 02; fax. 041 373 70 24; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane stanowisko

podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronnych;

stanowisko samodzielne

niepełny wymiar czasu pracy – 0,6 etatu (24 godziny tygodniowo)

Data ogłoszenia naboru

6 lipca 2009 r.

Termin

składania dokumentów

do 17 lipca 2009 r. - do godziny 1430

- w przypadku składania dokumentów osobiście,

w przypadku przesłania dokumentów pocztą

- decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane wykształcenie

Minimum średnie; preferowane specjalności: ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

- minimum 3 lata stażu pracy z wykształceniem średnim,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw

publicznych,

- niekaralność za przestępstwa umyślne,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu

kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej,

2. Pożądane:

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postę-

powania administracyjnego, Kodeksu pracy,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- odporność na stres,

- znajomość obsługi komputera - korzystanie z oprogramowania

biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony opis stanowiska pracy, główne zadania

Zadania stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obronnych:

1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

2/ realizacja zadań obrony cywilnej i obronnych, określonych w odrębnych

przepisach,

3/ realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej,

4/ realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

5/ realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym

współdziałanie ze strażami pożarnymi.

 

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys - curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zaświadczenie z

zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o

niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z

późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zmianami),

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata (druk do pobrania na

stronie: www.bip.mniow.pl).

Miejsce

składania

dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów tj. :

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie

Mniów, ul. Centralna 9, pok. Nr 20.

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Mniowie; 26-080 Mniów, ul. Centralna 9


Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronnych”

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.
WÓJT

/-/ Leonard Świerczyński

 

Poprawiony ( poniedziałek, 06 lipca 2009 16:18 )
 
Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w Z.S im. J. Pawła II PDF Drukuj Email
  
czwartek, 02 lipca 2009 11:51

Dyrektor Z.S. im. Jana Pawła II w Mniowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w charakterze sekretarki.                                        Wymagania:

-  wykształcenie wyższe

- znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz programów MS Office

Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2009.

Bliższych informacji udziela dyrektor szkoły pod nr. tel (041) 3737018

 
Badania profilaktyczne PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 29 czerwca 2009 09:40

Wzorem ubiegłych lat gmina Mniów przystąpiła do profilaktycznych przesiewowych badań wykrywających raka piersi u kobiet. Pierwsza grupa pań w ilości 41 osób została przebadana w dniu 27 czerwca br. w Centrum Onkologicznym w Kielcach. Wójt  zapewnił dowóz pań do Kielc. Niemal 100% pań, które zapisały się na powyższe badania, zgłosiły się do Centrum.

Poprawiony ( wtorek, 30 czerwca 2009 08:59 )
 
Bezpłatne szkolenia zawodowe PDF Drukuj Email
  
czwartek, 25 czerwca 2009 11:03

1 lipca 2009 roku rozpoczynamy realizację projektu "Inwestycje -Kwalifikacje-Sukces” którego głównym celem jest zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w zakresie obsługi maszyn drogowych oraz sprzętu do robót ziemnych ( m.in. koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 45 rok życia i są zatrudnione na podstawie:

 
- Umowy o prace

- Umowy zlecenia

- Umowy o dzieło

- Spółdzielczej umowie o prace

- Mianowania

- Powołania

- Wyboru

W ramach projektu zostaną zorganizowane w Kielcach bezpłatne szkolenia zawodowe:

- OPERATOR MASZYN DROGOWYCH

- OPERATOR KOPAREK I ZWAŁOWAREK

Przewiduje się utworzenie 10 grup szkoleniowych. Wszystkim kursantom będzie przysługiwał:

- Zwrot kosztów dojazdu

- Materiały szkoleniowe

- Posiłek

Szkolenie kończy się egzaminem, wydaniem certyfikatu ukończenia kursu i nabycia określonych umiejętności. Certyfikaty zostaną wydane przez akredytowaną lub ciesząca się powszechnym zaufaniem instytucje i potwierdzać będą prawo do wykonywania określonych w nim czynności

Realizację projektu rozpoczynamy od promocji i rekrutacji i w  ramach tego etapu organizujemy spotkania informacyjno-promocyjne z potencjalnymi beneficjentami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. Celem tych spotkań jest szczegółowe przedstawienie idei projektu, zaplanowanych działań oraz założeń i rezultatów. W trakcie spotkań będzie prowadzona także wstępna rekrutacja.

Drugi etap rekrutacji polega na indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym, które między innymi pomogą Beneficjentom poznać własne predyspozycje zawodowe. W działaniach tych weźmie udział 200 osób, spośród których zostanie wyłonionych 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Osoby, które spełnią wszystkie warunki formalne uczestnictwa i zakwalifikują się do udziału w projekcie, zapraszamy do składania zgłoszeń na oferowane kierunki szkoleń w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

Na chwilę obecną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z:

Kinga Lipowska
Specjalista ds.szkoleń

 

Grupa Doradcza Projekt Sp.z o.o.
al. Jana Pawła II 12/2
31-571 Kraków
tel. 0-12 294 18 64

Poprawiony ( czwartek, 25 czerwca 2009 11:09 )
 
Ogłoszenie o materiałach azbestowych PDF Drukuj Email
  
środa, 24 czerwca 2009 09:04
 OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Mniowie zachęca firmy do składania ofert na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Oferty zawierające cenę brutto oraz informację o aktualnym zezwoleniu Starosty Kieleckiego na wykonywanie działalności w/w zakresie kierować należy na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

lub faksem pod numer: (041)3737024

Termin składania ofert: 30 czerwiec 2009


Szczegóły pod numerem telefonu: (041)3737002 – 4 wew. 51

 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 następna > ostatnia >>

Strona 63 z 65