Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 lutego 2020 08:25

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie

- w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 246/5 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2020 rok

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mniów w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw z terenu Gminy Mniów

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 21 lutego 2020 08:34

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XX sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29 stycznia 2020 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie

4. w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

5. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 246/5 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

8. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

9. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2020 rok

10. Wolne wnioski i ogłoszenia.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 30 stycznia 2020 08:42

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • zmieniająca uchwałę nr 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Kieleckiemu
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 • zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 miesięcy
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 • w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego
 • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • zmieniająca uchwałę nr 61/IX/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 24 stycznia 2020 08:48

Najbliższe wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Mniów:

 • 29 stycznia 2020 r., godzina 8:00 (sala konferencyjna)
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 stycznia 2020 11:41

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Gminy Mniów w dniu 29 stycznia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 18.12.2019 r. oraz 27.12.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031

4. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

5. zmieniająca uchwałę nr 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Kieleckiemu

6. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów

7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

8. zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów

9. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów

10. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 miesięcy

11. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

12. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

13. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego

14. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

15. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

16. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

17. zmieniająca uchwałę nr 61/IX/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

18. Wolne wnioski i ogłoszenia.

19. Zamknięcie sesji.

Poprawiony ( wtorek, 28 stycznia 2020 08:41 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 42