Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 24 kwietnia 2020 19:42

W dniu 21 kwietnia 2020 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 9 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020 – 2031,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 • w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mniów,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Mniów za rok 2019,
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Mniów,
 • w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mniów,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2019,
 • w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie,
 • zmieniająca uchwałę Nr 133/XIX/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 541 położonej w obrębie geodezyjnym Lisie Jamy

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 20 kwietnia 2020 11:32

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Mniów w dniu 21 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Zaborowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku.

Podjęcie uchwał:

2. w sprawie zmian w budżecie gminy,

3. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020 – 2031,

4. w sprawie zaciągnięcia kredytu,

5. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mniów,

6. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Mniów za rok 2019,

7. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Mniów,

8. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mniów,

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2019,

10. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie,

11. zmieniająca uchwałę Nr 133/XIX/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

12. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

13. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2020 roku

14. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 541 położonej w obrębie geodezyjnym Lisie Jamy

13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał w BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Mniów

/-/

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( poniedziałek, 20 kwietnia 2020 12:50 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 lutego 2020 08:25

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie

- w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 246/5 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2020 rok

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mniów w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw z terenu Gminy Mniów

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 21 lutego 2020 08:34

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XX sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29 stycznia 2020 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie

4. w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

5. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 246/5 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

8. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

9. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2020 rok

10. Wolne wnioski i ogłoszenia.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 30 stycznia 2020 08:42

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • zmieniająca uchwałę nr 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Kieleckiemu
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 • zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 miesięcy
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 • w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego
 • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • zmieniająca uchwałę nr 61/IX/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 42