Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 12 września 2014 09:03

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIII – ą, sesję, zwykłą Rady Gminy w Mniowie w dniu 19 września 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 25.07.2014 r..
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych za I-sze półrocze 2014 r. - analiza.

Podjęcie uchwał :
4. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Mniów na lata 2014-2024”,
5. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
6. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
7. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
8. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2014-2025,
9. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.7.2014
Mniów, 2014-09-11.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/-/ Zdzisław Kos

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
piątek, 25 lipca 2014 13:20

W dniu 25 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się zwykła sesja Rady Gminy w Mniowie; była to czterdziesta druga sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a szósta w 2014 roku.

W sesji wzięło udział 10 radnych.
Rada Gminy w Mniowie na XLII sesji podjęła uchwały:

 • w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Mniowie
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Zachybiu
 • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Grzymałków
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
 • w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury i sportu: Biblioteki Publicznej w Mniowie (wraz z jej filiami i podlegającymi jej świetlicami środowiskowymi), Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Rogowicach oraz Kompleksu Sportowego w Mniowie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mniowie.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2014 - 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • w sprawie podziału gminy Mniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 24 lipca 2014 15:30

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLII – ą, sesję, zwykłą Rady Gminy w Mniowie w dniu 25 lipca 2014 r. (piątek ) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji poprzedniej.
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał:
3 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
4. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Mniowie
5. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Zachybiu
6. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Grzymałków
7. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
8. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury i sportu :Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie (wraz z jej filiami i podlegającymi jej świetlicami środowiskowymi), Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Rogowicach oraz Kompleksu Sportowego w Mniowie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mniowie
9. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2014- 2025
10. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.6.2014.

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 30 czerwca 2014 10:40

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to czterdziesta pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a piąta w 2014 roku.

W sesji wzięło udział 15 radnych.

Podczas obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 roku , w tym sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.
Rada Gminy w Mniowie na XLI absolutoryjnej sesji podjęła uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
 • w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie za 2013 rok
 • w przedmiocie przystąpienia Gminy Mniów jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w
 • przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji elektrycznej w ramach grupy zakupowej
   
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 1
   
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2014- 2025
   
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
   
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
   
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Podczas sesji, sołtysowi Glinianego Lasu Panu Edwardowi Synowcowi, wyróżnionemu w konkursie ”Sołtys Roku 2013 „wręczono dyplom oraz nagrodę w dowód uznania za aktywną działalność społeczną oraz wkład pracy na rzecz sołectwa Gliniany Las i Gminy Mniów w okresie pełnienia tej funkcji.
Następnie Wójt Gminy zaprezentował statuetkę za zdobycie głównej nagrody Jubileuszowym X Plebiscycie „Euro Gmina 2013/2104” podsumowującą osiągnięcia i dokonania samorządów województwa świętokrzyskiego w kategorii gmin, miast i powiatów.

Poprawiony ( poniedziałek, 30 czerwca 2014 16:50 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 czerwca 2014 08:51

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLI (czterdziestą pierwszą), absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.05.2014 r
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.
3. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, w tym sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 42