Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 07 maja 2012 08:55

W dniu 27 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dziewiętnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2012 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

- w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach Stowarzyszeniu „Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach”,

- w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mniów,

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów,

- w sprawie nabycia nieruchomości w Mniowie,

- w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny,

- w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

- w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ponadto Rada Gminy w Mniowie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2011, oraz zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Mniów.

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 kwietnia 2012 19:42

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XIX, (dziewiętnastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 27 kwietnia 2012 r. (piątek) o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 29 marca 2012 12:44

W dniu 28 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to osiemnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a druga w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok

środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2012 roku

- w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie

Gminy Mniów.

- w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec

okresu sprawozdawczego roku 2011 na koncie Gminnego Zakładu Usług

Komunalnych w Mniowie.

- w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 23 marca 2012 13:23

Uprzejmie informuję, że zwołuję XVIII, (osiemnastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 28 marca 2012 r. (środa) o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 29 lutego 2012 10:58

W dniu 22 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to siedemnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a pierwsza w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniającą uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok.

Ponadto w siedemnastej sesji Rady Gminy udział wzięli zaproszeni na obrady sesji , nadkomisarz Pan Tomasz Pastuszko Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie oraz Kierownik Posterunku Policji w Mniowie aspirant Pan Grzegorz Cukierski, którzy przedstawili sprawy związane z pracą Policji na terenie naszej gminy oraz odpowiadali na zadawane pytania radnych, sołtysów i przybyłych mieszkańców.

Poprawiony ( środa, 29 lutego 2012 11:00 )
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 36