Gmina Mniów

Rada Gminy
Informacja - wybory ławników na kadencję 2012-2015 PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 13 czerwca 2011 14:28

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach, pismem z dnia 20 maja 2011 r. zawiadomił Radę Gminy w Mniowie, że z terenu naszej gminy winien być wybrany do Sądu Rejonowego w Końskich 1 ławnik, bez ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wyboru ławnika dokona Rada Gminy w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku 2011 r. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Ławnikiem może być wybrana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich, osoba nieskazitelnego charakteru, osoba która ukończyła 30 lat, pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka na terenie gminy co najmniej od roku, osoba która nie przekroczyła 70 lat, osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków ławnika.

Ławnikiem nie może być radny rady gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników radzie gminy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, z wyłączeniem partii politycznych. Kandydatów na ławników może zgłosić również co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy załączyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia (jak do dowodu osobistego).

Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę co najmniej 50 osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis osób zgłaszających. Osobą uprawnioną do zgłoszenia kandydata i składania wyjaśnień – jest pierwsza osoba na tej liście.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w Urzędzie Gminy w Mniowie (pokój Nr 8, 9 lub 20).

 

Sprawę zasad i trybu zgłaszania oraz wyboru ławników reguluje art. 158 – 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 07 czerwca 2011 08:40

W dniu 20 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to ósma sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a piąta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych oraz sołtysi gminy Mniów

W tym posiedzeniu sesji udział wzięli również :

 

Pan Ryszard Matuliński radny Rady Powiatu Kieleckiego

Pan Palacz Grzegorz audytor Urzędu Gminy w Mniowie

Pani doktor Bożena Rak-Latos przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej " Dentos- Med " w Mniowie

 

Podczas obrad Rada Gminy w Mniowie podjęła następujące uchwały :

 

- w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw : Pieradła,

Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice,- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,-dotyczy dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 0469T- Przyjmo-Pepice-Cierchy-Skoki-Grzymałków-Smyków na odcinku Przyjmo (granica gminy) -Pepice oraz na budowę chodnika w miejscowości Mniów ul. Gajowa w ciągu drogi powiatowej

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2011 - 2020.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

- zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013

Poprawiony ( wtorek, 07 czerwca 2011 08:44 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 13 maja 2011 11:23

ZAWIADOMIENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VIII (ósmą), sesję zwykłą Rady Gminy w Mniowie w dniu 20 maja 2011 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 23 marca i 11 kwietnia 2011 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw : Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice,

4. w sprawie zmian w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2011 - 2020.

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.5.2011.

Mniów, 2011-05-11.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( piątek, 13 maja 2011 11:32 )
 
Z prac Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 05 maja 2011 10:52
W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to siódma sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 10 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zaciągnięcia kredytu

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające

finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013

Następnie wszyscy radni oraz Wójt Gminy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad udali się na spotkanie z przedstawicielem firmy "Dentos - Med" w Mniowie

Spotkanie to odbyło się w budynku firmy " Dentos -Med " w Mniowie ul. Centralna 2

Po tym spotkaniu wszyscy radni obecni na obradach sesji udali się na objazd gminy

podczas którego odbyło się spotkanie z wykonawcami kanalizacji gminy Mniów II etap Pieradła - Zaborowice.

 
Z prac Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 05 maja 2011 10:21

W dniu 23 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to szósta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2011 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok,

środków stanowiących fundusz sołecki

- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Mniów na lata 2011- 2020

- sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości dla Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Mniowie

- zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania

nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lat

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok

- w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu

sprawozdawczego roku 2010 na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w

Mniowie

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Poprawiony ( czwartek, 05 maja 2011 10:51 )
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>

Strona 37 z 37