Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 12:14

W dniu 17 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a piata w 2012 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty

przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów,

- w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w

miejscowości Wólka Kłucka.

Poprawiony ( poniedziałek, 20 sierpnia 2012 12:16 )
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 czerwca 2012 12:30
W dniu 14 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2012 roku.

W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, w tym informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2011 rok.

 

Rada Gminy w Mniowie na XX absolutoryjnej sesji podjęła uchwały :

Poprawiony ( środa, 20 czerwca 2012 10:19 )
Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 11 czerwca 2012 10:29

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XX, (dwudziestą) absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 14 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

Więcej…
 
Uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium PDF Drukuj Email
  
środa, 30 maja 2012 11:24

W BIP zamieszczono treść 2 uchwał V Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawach:

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 07 maja 2012 07:55

W dniu 27 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dziewiętnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2012 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

- w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach Stowarzyszeniu „Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach”,

- w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mniów,

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów,

- w sprawie nabycia nieruchomości w Mniowie,

- w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny,

- w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

- w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ponadto Rada Gminy w Mniowie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2011, oraz zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Mniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 38 z 42