Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 14 lutego 2018 09:45

W dniu 8 lutego 2018 roku odbyła się trzydziesta ósma zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i pierwsza w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XXXVIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Mniów
 • w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Chyby, obręb Baran
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018– 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 30 stycznia 2018 13:38

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII (trzydziestą ósmą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 08.02.2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.12.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

4. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Mniów

5. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,

6. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Chyby, obręb Baran,

7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów,

8. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

9. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018– 2027,

10. w sprawie zmian w budżecie gminy,

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 03 stycznia 2018 12:16

W dniu 29 grudnia 2017 roku odbyła się trzydziesta siódma budżetowa sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i dziesiąta w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXVII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017 - 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
 • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 - 2027
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 27 grudnia 2017 08:58

W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się trzydziesta szósta (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014-2018 i dziewiąta w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXVI sesji podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Mniów,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 06 grudnia 2017 07:57

W dniu 30 listopada 2017 roku odbyła się trzydziesta piąta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i ósma w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mniów
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1586/2, położonej w obrębie geodezyjnym Mniów
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
 • w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
 • w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 31

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74