Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 30 sierpnia 2017 09:43

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbyła się trzydziesta druga zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i piąta w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 10 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mniów
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 18 sierpnia 2017 11:24

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXII (trzydziestą drugą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 29.08.2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 23.06.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mniów,

4. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok,

5. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

6. w sprawie zmian w budżecie gminy,

7. Sprawy różne.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Jacek Szmit

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 26 czerwca 2017 10:30

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyła się trzydziesta pierwsza absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i czwarta w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXI sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok
 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2016
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2016
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2016 rok
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie za 2016 rok
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowosci Gliniany Las, obręb Straszów
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 06 czerwca 2017 13:11

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXI (trzydziestą pierwszą), absolutoryjną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 25.05.2017 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

5. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

Poprawiony ( czwartek, 22 czerwca 2017 12:04 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 29 maja 2017 13:27

W dniu 25 maja 2017 roku odbyła się trzydziesta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i trzecia w 2017 roku.

W sesji uczestniczyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Starosta Kielecki Pan Michał Godowski i radny Rady Powiatu w Kielcach Pan Stefan Pacak.

Rada Gminy Mniów na XXX sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S – 74
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie Wólka Kłucka
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowej na rzecz Powiatu Kieleckiego położonej w Stachurze, obręb Malmurzyn oraz nie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 31

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74