Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 27 grudnia 2017 09:58

W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się trzydziesta szósta (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014-2018 i dziewiąta w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXVI sesji podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Mniów,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 06 grudnia 2017 08:57

W dniu 30 listopada 2017 roku odbyła się trzydziesta piąta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i ósma w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mniów
 • w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1586/2, położonej w obrębie geodezyjnym Mniów
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
 • w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
 • w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 listopada 2017 09:41

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXV (trzydziestą piątą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 30.11.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 24.10.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mniów,

5. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

6. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1586/2, położonej w obrębie geodezyjnym Mniów,

7. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrubucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

8. w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych,

9. w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów,

10. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

11. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

12. w sprawie zmian w budżecie gminy,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 26 października 2017 13:28

W dniu 24 października 2017 roku odbyła się trzydziesta czwarta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i siódma w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXIV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
 • zmieniająca uchwałę Nr 174/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 17 października 2017 15:22

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXIV (trzydziestą czwartą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 24.10.2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 28.09.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy,

6. Sprawy różne.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Jacek Szmit

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 34

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74