Gmina Mniów

Rada Gminy
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 marca 2019 10:09

W środę 20 marca 2019 r. o godzinie 15.00 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Mniów.

Poprawiony ( wtorek, 19 marca 2019 11:24 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 25 lutego 2019 09:51

W dniu 20 lutego odbyła się VII zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów na VII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok,
 • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów,
 • w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 14 lutego 2019 13:31

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VII sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 30.01.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2019 rok,

4. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i Sośnina,

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat,

6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

7. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów,

8. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Mniów,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

 

Poprawiony ( czwartek, 14 lutego 2019 13:33 )
Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 24 stycznia 2019 14:06

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VI sesję budżetową Rady Gminy Mniów w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 27.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,

4. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą ”KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 nw ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 grudnia 2018 10:50

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyła się V zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów na V sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023
 • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 41