Gmina Mniów

Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko PDF Drukuj Email
piątek, 13 grudnia 2013 13:32

Mniów dnia 12.12.2013 r.

Znak : GKPS.V.6220.11.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniów
informujące o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),
Wójt Gminy Mniów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam o złożonym w dniu 10.12.2013 r. uzupełnieniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „dalsza eksploatacji piasków ze złoża „Wólka Kłucka” w poszerzonych jego granicach o działkę nr: 384/2 położonej w miejscowości Wólka Kłucka”, w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku firmy TIHE Sp. z o.o z siedzibą Wólka Kłucka 254A ,26-080 Mniów .

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 10 grudnia 2013 18:32

Mniów dnia 09.12.2013 r.

Znak: GKPS.V.6733.20.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:
w dniu 06.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 720 m odcinka oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi dla celów oświetlenia drogi Pałęgi - Wólka Kłucka, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 140/3,140/4,140/5 położonych w miejscowości Pałęgi oraz część pasa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 82 położonym w miejscowości Wólka Kłucka .

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
piątek, 23 sierpnia 2013 13:10

Mniów dnia 23.08.2013r.

Znak: GKPS.V.6220.12.2013

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TOPAS” Tomasz Pasierbek Zaborowice 208, 26-080 Mniów z dnia 14.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków czwartorzędowych „Mniów” na działce nr ewid. 23 położonej w miejscowości Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 04 kwietnia 2013 00:00

Mniów dnia 02.04.2013 r.

Znak: GKPS.V.6733.2.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana:

Decyzja Nr 2/2013 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.2.2013 z dnia 29.03.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie ok. 220 m odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym ZKP, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 497/2, 497/4, 498, 550/1, 554, 555/3, 555/5, 555/6, 555/7, 555/11, 555/12, położone w miejscowości gminnej Mniów.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
środa, 03 kwietnia 2013 09:47

Mniów dnia 28.03.2013r.

 

Znak: GKPS.V.6220.1.2013

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 61 • 4 i art. 10 • 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia , że na wniosek Pana Roberta Pach zam. Gliniany Las 22 26-212 Smyków z dnia 12.03.2013 r. i uzupełnionego 27.03.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie lądowiska dla helikoptera na działce o numerze ewidencyjnym 733 położonej w miejscowości Gliniany Las obręb geodezyjny Straszów.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4