Gmina Mniów

Decyzje środowiskowe
Gmina Mniów przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) PDF Drukuj Email
środa, 17 czerwca 2015 10:45

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014 –2020 na działania obejmujące m.in.:

 • Termomodernizacje budynków
 • Wymianę źródeł ciepła
 • Transport publiczny
 • Inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełniał wymagania powinien być wspólnym dziełem wybranego wykonawcy, gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy działające na terenie gminy. W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących zagadnień potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi pozwolą na ocenę gotowości mieszkańców do przeprowadzania inwestycji zmierzających do przechodzenia na niskoemisyjne źródła ogrzewania. Jednocześnie określi to wielkość potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących dokonać takiej modernizacji. Ankiety są dostępne pod adresem internetowym www.monitoringpowietrza.pl.

Więcej informacji w załączniku.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Informacja na stronę gminy Mniów.pdf)Informacja na stronę gminy Mniów.pdf86 Kb2015-06-17 10:50
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 14:00

Mniów dnia 28.03.2014 r.

Znak: GKPS.V.6733.4.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 6/2014 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.4.2014 z dnia 28.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinków linii niskiego napięcia – kablowej, oświetlenia drogowego i placu zabaw, obejmujących nieruchomości o numerach ewidencyjnych 256, 257/1, 273/4, 274-część pasa drogi powiatowej w miejscowości Pieradła, obręb geodezyjny Przełom gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji PDF Drukuj Email
piątek, 28 marca 2014 13:56

Mniów dnia 28.03.2014 r.

Znak: GKPS.V.6733.6.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 5/2014 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.6.2014 z dnia 28.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 • budowie boiska do piłki nożnej obejmującego nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 270, położoną w miejscowości Serbinów, gmina Mniów.

Zakres programowy :

 • boisko o nawierzchni syntetycznej
 • ogrodzenie wraz z piłkochwytami
 • odwodnienie terenu ,
 • utwardzenie pod stanowiska postojowe,
 • zieleń urządzona

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDF Drukuj Email
czwartek, 20 marca 2014 14:35

Mniów dnia 2014.03.19

GKPS.V.6733.4.2014

Na podstawie art. 10 § 1, i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.647),

zawiadamiam,

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „ELSYSTEM” - Krzysztof Bronisz 20- 416 Lublin ul. Łazienkowska 3a z dnia 24.01.2014 r., działającego z pełnomocnictwa Gminy Mniów, z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie odcinków linii niskiego napięcia – kablowej, oświetlenia drogowego i placu zabaw, obejmujących nieruchomości o numerach ewidencyjnych 256, 257/1, 273/4, 274-część pasa drogi powiatowej w miejscowości Pieradła, obręb geodezyjny Przełom gmina Mniów, zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia.
Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie , pokój 1A, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.

 
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDF Drukuj Email
czwartek, 20 marca 2014 14:32

Mniów dnia 2014.03.19

GKPS.V.6733.6.2014

Na podstawie art. 10 § 1, i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.647),

zawiadamiam,

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: Gminy Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni trawiastej na działce nr ewid. 270 położonej w miejscowości Serbinów” zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia.
Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie , pokój 1A, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4