Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 17 marca 2011 18:50

Mniów dnia 17.03.2011 r.

 

Znak: BIGP.II.7331-178/10/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wydane :

Postanowienie Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-178/10/11 z dnia 16.03.2011 r. o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie stacji wodociągowej w miejscowości Grzymałków polegającej na włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr II obejmująca teren działek o numerach ewidencyjnych: 236, 237 i 238/1.

 

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów.

W/w postanowienie do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie.

Poprawiony ( czwartek, 17 marca 2011 19:01 )
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lutego 2011 13:01

Mniów dnia 04.02.2011 r.

Znak: BIGP.II.7331- 211/10/11

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie zbiornika wyrównawczego dla wodociągu w Zaborowicach wraz z zasilaniem energetycznym, zagospodarowaniem terenu oraz budową międzyobiektowego rurociągu o długości 3, 8 km, na działkach położonych w miejscowości Zaborowice i Pieradła obręb geodezyjny Przełom.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie, pokój nr 15, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Poprawiony ( poniedziałek, 07 lutego 2011 13:18 )
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lutego 2011 13:01

Mniów dnia 04.02.2011 r.

Znak: BIGP.II.7331- 213/10/11

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- rozbudowie stacji wodociągowej polegającej na włączeniu studni do sieci wodociągowej w miejscowości Cierchy wraz z zasilaniem energetycznym, zagospodarowaniem terenu i rurociągiem międzyobiektowym na działkach nr ewid. 388/6,390/3 i 388/3.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie, pokój nr 15, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Poprawiony ( poniedziałek, 07 lutego 2011 13:23 )
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 lutego 2011 13:01

Mniów dnia 04.02.2011 r.

Znak: BIGP.II.7331- 212/10/11

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w miejscowości Rogowice.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie, pokój nr 15, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Poprawiony ( poniedziałek, 07 lutego 2011 13:25 )
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
piątek, 21 stycznia 2011 11:25

 

Wójt Gminy

w Mniowie Mniów, dnia 19 stycznia 2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów (uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000 r.) - w obrębie sołectw: Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lutego 2011 r. do 18 marca 2011r., w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie - Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Mniów, ul. Centralna 9, pokój nr 15, i godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 (30 dni roboczych).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 Studium rozwiązaniami i Prognozą odbędzie się w dniu 4 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mniowie, Mniów, ul. Centralna 9 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr 2 Studium. Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Mniów - na adres Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011 roku (24 dni kalendarzowe od daty zakończenia wyłożenia do publicznego wglądu).

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt. 3 i 4, art.40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

  1. w formie pisemnej

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 11 kwietnia 2011 roku na adres:

Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:

  • siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie;

  • na tablicach ogłoszeń;

  • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.mniow.pl);

  • prasie regionalnej (ogłoszenie).

 

Wójt Gminy Mniów

Leonard Świerczyński

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 następna > ostatnia >>

Strona 46 z 48

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74