Gmina Mniów

Budownictwo
Informacja w sprawie decyzji o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 października 2010 13:19
Od 1 stycznia do 30 września 2010 r. wydano 60 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaje się na wniosek Inwestora , w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami). Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w ustawy decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z :

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce - z uwagi na ochronę wartości przyrodniczych terenu.

  2. Starostwem Powiatowym w Kielcach Wydziałem Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce – w zakresie ochrony gruntów rolnych.

  3. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86 25-561 Kielce – w sprawach melioracji wodnych.

  4. Właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego min: Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach ul. Miła 73 25-618 Kielce – w odniesieniu do dróg powiatowych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce – w odniesieniu do dróg krajowych, Urząd Gminy Mniów- w odniesieniu do dróg gminnych.

 

Powyższych uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po zakończeniu postępowania uzgadniającego i uzyskaniu wszystkich prawomocnych postanowień zostaje wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

 
Obwieszczenie o zagospodarowaniu przestrzennym terenów górniczych. PDF Drukuj Email
czwartek, 24 czerwca 2010 14:47

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mniów z dnia 28.06.2010r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego terenu górniczego złoża „Gościniec” wraz z działkami 67/4, 44/2

i częścią działki nr 44/3 położonego na obszarze wsi Pałęgi gmina Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego terenu górniczego złoża „Gościniec” wraz z działkami 67/4, 44/2 i częścią działki nr 44/3 położonego na obszarze wsi Pałęgi gmina Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lipca 2010r. do 6 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Mniów - Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Mniów ul. Centralna nr 9, pokój nr 15, w dniach i godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.

Więcej…
 
Obwieszczenie o zmianach zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email
piątek, 28 maja 2010 14:19

Mniów, dnia 28.maja 2010 roku.


Wójt Gminy
w Mniowie


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów (uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000 r.) - w obrębie sołectw Pałęgi, Straszów, Gliniany Las, Grzymałków, Skoki, Wólka Kłucka. - wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.czerwca 2010 r. do 26.lipca 2010 r.,. w siedzibie Urzędu Gminy Mniów - Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej., Mniów ulica Centralna nr 9, pokój nr 15, w dniach i godzinach pracy Urzędu od 8:00. do 15:00 (31 dni roboczych).

Poprawiony ( poniedziałek, 31 maja 2010 14:39 )
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2010 12:11

Mniów, dnia 2 lutego 2010r.

WÓJT GMINY MNIÓW


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Mniowie Uchwały Nr 46/XLVI/09 z dnia 21.10.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw: Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:38 )
Więcej…
 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 listopada 2009 11:49
Długość sieci drogowej przewidziana do zimowego utrzymania przedstawia się następująco:
1. Droga krajowa Nr 74 o dł. 7.1 km na odcinku
„Salata – Mniów ul. Raszówka”.
Zimowym utrzymaniem drogi krajowej zajmuje się:
Obwód Drogowy w Niewachlowie – nr tel.  413 684 115

 

2. Drogi powiatowe o dł. 64 km na n/w odcinkach:
0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska
0463T Piaski Królewieckie - Pieradła – Pielaki
0466T Chyby – Kontrewers – Adamek
0467T Salata – Zaborowic – Chyby – Serbinów – Rogowice – Długojów – Umer
0468T Zaborowice – Mniów
0469T Przyjmo – Pępice – Cierchy – Skoki – Grzymałków – Gliniany Las – Smyków
0470T Górniki – Kłucko – Straszów – Grzymałków
0471T Stanowiska – Kłucko – Filipy – Pałęgi
0472T Kłucko – Pałęgi – Wólka Kłucka
0488T Węgrzynów – Piaski – Oblęgór
0489T Pępice – Porzecze
0491T Przełom – Borki
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się:
Obwód Drogowy w Strawczynku - nr tel.  413 038 777

 

3. Drogi gminne i lokalne, na których wykonywane będą usługi przy odśnieżaniu w sezonie zimowym 2009/2010 podzielone zostały na rejony o zasięgu terytorialnym:
rejon nr 1: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Lisie Jamy, Zachybie, Borki – Przecinka – Jeziórko, Grzymałków,
rejon nr 2: Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, Wólka Kłucka,
rejon nr 3: Pępice, Cierchy, Malmurzyn, Mokry Bór,
rejon nr 4: Mniów, Borki – Zaolzie, Borki – Mokry Bór, Skoki.
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i lokalnych zajmuje się:
Urząd Gminy w Mniowie. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg jest Szczepan Kołodziejczyk – nr tel. 41 37 37 002, 41 37 37 004, 41 37 37 020 w. 36, tel. kom. 693068953.
Pod wskazane numery telefonów można również zgłaszać wnioski dot. zimowego utrzymania drogi krajowej i dróg powiatowych.
Operatorzy sprzętów wykonujących usługi przy zimowym utrzymaniu dróg wyposażeni są w telefony komórkowe co zapewnia dobrą współpracę pomiędzy operatorami i Urzędem Gminy w Mniowie.

 

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:39 )
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 następna > ostatnia >>

Strona 47 z 48

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74