Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o zmianach zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email
piątek, 28 maja 2010 14:19

Mniów, dnia 28.maja 2010 roku.


Wójt Gminy
w Mniowie


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów (uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000 r.) - w obrębie sołectw Pałęgi, Straszów, Gliniany Las, Grzymałków, Skoki, Wólka Kłucka. - wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.czerwca 2010 r. do 26.lipca 2010 r.,. w siedzibie Urzędu Gminy Mniów - Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej., Mniów ulica Centralna nr 9, pokój nr 15, w dniach i godzinach pracy Urzędu od 8:00. do 15:00 (31 dni roboczych).

Poprawiony ( poniedziałek, 31 maja 2010 14:39 )
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2010 12:11

Mniów, dnia 2 lutego 2010r.

WÓJT GMINY MNIÓW


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Mniowie Uchwały Nr 46/XLVI/09 z dnia 21.10.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw: Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:38 )
Więcej…
 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 listopada 2009 11:49
Długość sieci drogowej przewidziana do zimowego utrzymania przedstawia się następująco:
1. Droga krajowa Nr 74 o dł. 7.1 km na odcinku
„Salata – Mniów ul. Raszówka”.
Zimowym utrzymaniem drogi krajowej zajmuje się:
Obwód Drogowy w Niewachlowie – nr tel.  413 684 115

 

2. Drogi powiatowe o dł. 64 km na n/w odcinkach:
0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska
0463T Piaski Królewieckie - Pieradła – Pielaki
0466T Chyby – Kontrewers – Adamek
0467T Salata – Zaborowic – Chyby – Serbinów – Rogowice – Długojów – Umer
0468T Zaborowice – Mniów
0469T Przyjmo – Pępice – Cierchy – Skoki – Grzymałków – Gliniany Las – Smyków
0470T Górniki – Kłucko – Straszów – Grzymałków
0471T Stanowiska – Kłucko – Filipy – Pałęgi
0472T Kłucko – Pałęgi – Wólka Kłucka
0488T Węgrzynów – Piaski – Oblęgór
0489T Pępice – Porzecze
0491T Przełom – Borki
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się:
Obwód Drogowy w Strawczynku - nr tel.  413 038 777

 

3. Drogi gminne i lokalne, na których wykonywane będą usługi przy odśnieżaniu w sezonie zimowym 2009/2010 podzielone zostały na rejony o zasięgu terytorialnym:
rejon nr 1: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Lisie Jamy, Zachybie, Borki – Przecinka – Jeziórko, Grzymałków,
rejon nr 2: Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, Wólka Kłucka,
rejon nr 3: Pępice, Cierchy, Malmurzyn, Mokry Bór,
rejon nr 4: Mniów, Borki – Zaolzie, Borki – Mokry Bór, Skoki.
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i lokalnych zajmuje się:
Urząd Gminy w Mniowie. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg jest Szczepan Kołodziejczyk – nr tel. 41 37 37 002, 41 37 37 004, 41 37 37 020 w. 36, tel. kom. 693068953.
Pod wskazane numery telefonów można również zgłaszać wnioski dot. zimowego utrzymania drogi krajowej i dróg powiatowych.
Operatorzy sprzętów wykonujących usługi przy zimowym utrzymaniu dróg wyposażeni są w telefony komórkowe co zapewnia dobrą współpracę pomiędzy operatorami i Urzędem Gminy w Mniowie.

 

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:39 )
 
Decyzje o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
wtorek, 17 listopada 2009 14:55

Zgodnie z rejestrem o warunkach zabudowy, prowadzonym przez tut. Urząd; Referat Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do 06.11.2009r wydano 100 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Poprawiony ( środa, 17 lutego 2010 12:39 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 50 z 50