Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 17:16

Mniów dnia 06.09.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm) , Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 10/2018 znak: GKPS.V.6733.24.2018 z dnia 05.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie ok. 355,0 m odcinka linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu dróg gminnych,obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 140/2, 117/3, 138/1, 138/2, 221, 222, 223, położoną w miejscowości Borki, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia niskiego napięcia o długości około 355,0 m (przewód oświetleniowy napowietrzny min. AsXSn 2x25 mm oraz kabel doziemny YAKXs 4x35 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN (szt.11)

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 17:12

Mniów dnia 06.09.2018r.

Znak: GKPS.V.6733.22.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr : 6/2018 znak: GKPS.V.6733.22.2018 z dnia 29.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej i wewnętrznej, obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 352 położoną w miejscowości Przełom, oraz nieruchomość o numerze ewidencyjnym 398/1 i część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 397 i część pasa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 353, położoną w miejscowości Zachybie, gmina Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 16:58

Mniów dnia 06.09.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.31.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 06.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliniany Las obręb geodezyjny Straszów obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym

786,796,785,795/1,795/2,795/3,794,793,792,791,790,789

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN

Więcej…
 
Informacja o wydanej decyzji środowiskowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 11:30

Mniów, dnia 10.08.2018r

Znak: GKPS.V.6220.3.2018

Informacja Wójta Gminy Mniów

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm),

informuję,że

dnia 08 sierpnia 2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej planowanej na działce nr 9/1 w miejscowości Mokry Bór”.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 09 sierpnia 2018 11:36

Mniów dnia 03.08.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.24.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 02.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie ok. 355,0 m odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki a na skrzyżowaniu z linią SN linię kablową doziemną obejmującej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 140/2,116/3,117/3,138/1,138/2,221,222,223.

Zakres programowy inwestycji:

 • Linia napowietrzna niskiego napięcia (przewód oświetleniowy min. AsXSn 2x25 mm),
 • Słupy wirowane typu E i żelbetowe typu ŻN oraz kabel doziemny YAKSXs 4x 35 mm

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 52