Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 06 kwietnia 2018 13:59

Mniów dnia 04.04.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.7.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 03.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej – gminnej, w miejscowości Mniów.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Apel Wójta Gminy Mniów do zarządców, właścicieli nieruchomości i administratorów obiektów budowlanych PDF Drukuj Email
środa, 17 stycznia 2018 11:25

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele, zarządcy, administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych odpowiedzialni są za usuwanie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów oraz innych elementów

obiektów budowlanych.

W związku z powyższym apeluję do właścicieli, zarządców i administratorów następujących obiektów:

 • magazynowych;
 • obiektów handlowych;
 • domów prywatnych i innych budynków mieszkalnych

o systematyczne prowadzenie prac mających na celu usunięcie ponadnormatywnej pokrywy śniegu z dachów budynków, rynien, balkonów oraz chodników

Jestem przekonany, że czystość w gminie i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.

Już dziś dziękuję wszystkim tym mieszkańcom Gminy Mniów, którzy odpowiedzą na mój apel i zadbają o estetykę i czystość naszej gminy.

Wójt Gminy Mniów

Mariusz Adamczyk

Poprawiony ( środa, 17 stycznia 2018 11:29 )
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 28 grudnia 2017 19:28

Mniów dnia 28.12.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.33.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 15/2017 znak: GKPS.V.6733.33.2017 z dnia 27.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie stacji wodociągowej, wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 8/2 oraz 24, położoną w miejscowości gminnej Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • budowa obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejącego otworu studziennego w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę urządzeń pomiarowych i energetyczno -sterowniczych,
 • budowa zewnętrznych zbiorników na wodę uzdatnioną (szt. 2, obj. 75 m3 każdy, wysokość do 9,0 m),
 • wykonanie budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania układu uzdatniania i transportu wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • budowa układu komunikacyjnego na terenie obiektu, wraz z drogą dojazdową z tłucznia o szerokości ok. 5,0 m i długości ok. 350,0 m,
 • utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej (działka o numerze ewidencyjnym 24),
 • zjazd o nawierzchni tłuczniowej z działki drogowej o numerze 24 na działkę o numerze 8/2,
 • budowa obiektów i instalacji technologicznych obróbki i podczyszczania ścieków technologicznych( wód popłucznych) wraz z przyłączem odprowadzającym ścieki technologiczne i ścieki sanitarne do gminnej sieci kanalizacyjnej,
 • budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni,
 • budowa instalacji zewnętrznych i sieci międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych na działce 8/2,
 • budowa sieci wodociągowej łączącej projektowaną stację uzdatniania wody z rozdzielczą siecią wodociągową na działce 8/2.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 14 listopada 2017 14:38

Mniów dnia 14.11.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.33.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 14.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mniowie ul. Zielona w obrębie działek: 8/2 i 24.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 13 października 2017 12:27

Mniów dnia 12.10.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.21.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 14/2017 znak: GKPS.V.6733.21.2017 z dnia 09.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej-gminnej obejmująca nieruchomości: 120,121,122,123,124,125,126,780,127,779,128,130,132,133,134,135, 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 50