Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 28 grudnia 2017 19:28

Mniów dnia 28.12.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.33.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 15/2017 znak: GKPS.V.6733.33.2017 z dnia 27.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie stacji wodociągowej, wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 8/2 oraz 24, położoną w miejscowości gminnej Mniów.

Zakres programowy inwestycji:

 • budowa obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejącego otworu studziennego w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę urządzeń pomiarowych i energetyczno -sterowniczych,
 • budowa zewnętrznych zbiorników na wodę uzdatnioną (szt. 2, obj. 75 m3 każdy, wysokość do 9,0 m),
 • wykonanie budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami i instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania układu uzdatniania i transportu wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • budowa układu komunikacyjnego na terenie obiektu, wraz z drogą dojazdową z tłucznia o szerokości ok. 5,0 m i długości ok. 350,0 m,
 • utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej (działka o numerze ewidencyjnym 24),
 • zjazd o nawierzchni tłuczniowej z działki drogowej o numerze 24 na działkę o numerze 8/2,
 • budowa obiektów i instalacji technologicznych obróbki i podczyszczania ścieków technologicznych( wód popłucznych) wraz z przyłączem odprowadzającym ścieki technologiczne i ścieki sanitarne do gminnej sieci kanalizacyjnej,
 • budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni,
 • budowa instalacji zewnętrznych i sieci międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych na działce 8/2,
 • budowa sieci wodociągowej łączącej projektowaną stację uzdatniania wody z rozdzielczą siecią wodociągową na działce 8/2.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 14 listopada 2017 14:38

Mniów dnia 14.11.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.33.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 14.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • budowie stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mniowie ul. Zielona w obrębie działek: 8/2 i 24.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 13 października 2017 12:27

Mniów dnia 12.10.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.21.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 14/2017 znak: GKPS.V.6733.21.2017 z dnia 09.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej-gminnej obejmująca nieruchomości: 120,121,122,123,124,125,126,780,127,779,128,130,132,133,134,135, 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 w miejscowości Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 12 października 2017 14:25

Mniów dnia 12.10.2017 r.

Znak: GKPS.V.6733.20.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

została wydana decyzja nr 13/2017 znak: GKPS.V.6733.20.2017 z dnia 09.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 • Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice – Baran – Chyby – Podchyby – Serbinów – Rogowice, gmina Mniów, wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 ,25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mniów pok. nr 15.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 października 2017 15:13

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa studni głębinowej (obudowy wraz z instalacją do poboru wód), stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową magistralną na dz. nr 8/2 i 24 obr. 7 Mniów, w m. Mniów” w ramach inwestycji pod nazwą: Zadanie 1 – Budowa stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona.

W załączeniu:

- obwieszczenie znak: WOO-I.4207.45.2017.MK.9 z dnia 29.09.2017 r. dot. wydania w/w decyzji

- obwieszczenie znak: WOO-I.4207.45.2017.MK.10 z dnia 29.09.2017 r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w/w decyzji

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (skan decyzja Mniów.pdf)skan decyzja Mniów.pdf999 Kb2017-10-02 15:17
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 50