Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 20 czerwca 2018 13:42

W dniu 19 czerwca 2018 roku odbyła się czterdziesta trzecia absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i szósta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLIII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2017 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy,
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
wtorek, 12 czerwca 2018 13:29

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIII (czterdziestą trzecią), absolutoryjną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.05.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Mniowie za 2017 rok,

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2017 rok,

6. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017,

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 08 czerwca 2018 13:26

Mniów dnia 08.06.2018 r.

Znak: GKPS.V.6733.19.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 06.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej docelowo kategorii drogi publicznej-gminnej,obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Pieradła, obręb Przełom.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
czwartek, 07 czerwca 2018 13:22

2018-06-07 14:22:54

Znak: GKPS.V.6733.17.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 04.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami wirowanymi typu E w miejscowości Grzymałków ul. Spacerowa na działkach o nr ewid. 218/1,218/2,219,220/2,220/1,221,222,228

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 108

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74