Gmina Mniów

Ogłoszenie o materiałach azbestowych PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
środa, 24 czerwca 2009 10:04
 OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Mniowie zachęca firmy do składania ofert na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Oferty zawierające cenę brutto oraz informację o aktualnym zezwoleniu Starosty Kieleckiego na wykonywanie działalności w/w zakresie kierować należy na adres:

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

lub faksem pod numer: (041)3737024

Termin składania ofert: 30 czerwiec 2009


Szczegóły pod numerem telefonu: (041)3737002 – 4 wew. 51

 
Decyzja o warunkach zabudowy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 23 czerwca 2009 11:36

Mniów dnia 22.06.2009 r.DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY


W porównaniu do lat ubiegłych w naszej gminie Mniów wzrósł ruch budowlany od 01 stycznia 2009 roku wydanych zostało 60 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych i 3 decyzje inwestycyjne.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić osoba zainteresowana.

Wniosek składamy na formularzu dostępnym w tut. Urzędzie i na stronie internetowej.


Wniosek powinien zawierać:

  • granice terenu objętego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu w skali 1:1000 lub 1:1500 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – mapę taką nabywamy w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji, i Gospodarki Nieruchomościami Al. IX Wieków Kielc 3, (V piętro w środy nieczynne).

  • charakterystykę inwestycji (opis budynku jaki chcemy wybudować – przeznaczenie, gabaryty, linia zabudowy).

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię, oraz sposób odprowadzania ścieków. Do wniosku dołączamy umowy, warunki techniczne lub oświadczenie właściwych przedsiębiorstw, że istniejące sieci uzbrojenia są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu albo że planowana jest ich rozbudowa. Zaopatrzenie inwestycji w wodę, oraz odbiór ścieków – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie (pok. 2), zaopatrzenie w energię elektryczną -Rejonowy Zakład Energetyczny w Końskich lub w Kielcach, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (np. dostęp do drogi publicznej.

  • planowany sposób zagospodarowania terenu


Na etapie sporządzania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

terenu istotne znaczenie ma dokładna analiza ze strony wnioskodawcy faktycznych zamiarów i

potrzeb, biorąc pod uwagę również niezbędne wyposażenie planowanego obiektu w urządzenia

budowlane z nim związane.

 

Analiza taka winna być podstawą do określenia granic terenu objętego wniosku, w sposób

nie stwarzający w przyszłości, na etapie pozwolenia na budowę, problemów dotyczących

przekroczenia tych granic.


W wyniki rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w

ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami

wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy.


Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane

zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego.


Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla

przyszłego inwestora a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt

budowlany.

 

Poprawiony ( wtorek, 23 czerwca 2009 11:36 )
 
Zmiany w prawie budowlanym PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 21 maja 2009 12:54

Mniów, dnia 30.04.2009r.

 

 

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM


Od 1 stycznia 2009r. budynki oddane do użytkowania oraz wprowadzone do obrotu powinny posiadać świadectwo energetyczne.

Obowiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.


Takie świadectwa mogą wystawić tylko osoby posiadające określone przepisami uprawnienia, ustawowa ważność świadectwa jest na okres 10 lat.

 
Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 15 maja 2009 16:01

OGŁOSZENIE

 

W kasie urzędu gminy od dnia 14 maja br. jest wypłacany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

 

Poprawiony ( środa, 20 maja 2009 21:11 )
 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 następna > ostatnia >>

Strona 111 z 112

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74