Gmina Mniów

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
piątek, 28 stycznia 2011 15:00

Informatyka w wymiarze pełnego etatuWójt Gminy w Mniowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mniowie do zatrudnienia na stanowisku

Informatyka w wymiarze pełnego etatu

wybrany został Pan Aleksander Podsiadły zamieszkały w Kielcach.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 3 kandydatów, wszyscy spełnili wymagania wskazane w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentował się Pan Aleksander Podsiadły; on też najlepiej ze wszystkich kandydatów wykazał się wiedzą z zakresu znajomości zasad eksploatacji użytkowych systemów informatycznych, instalacji i administrowania zagadnień z zakresu informatyki potrzebnych dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci urzędu gminy, oraz wiedzą z zakresu przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego i to głównie zdecydowało o wyborze jego osoby do zatrudnienia na stanowisku informatyka. Kandydat ten legitymuje się wykształceniem wyższym, magisterskim, jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w specjalności mechaniki. Ukończył szereg kursów i szkoleń w zakresie informatyki w tym administrowania systemami informatycznymi. Ważnym atutem kandydata jest ponad 20-letni staż pracy, również w administracji rządowej i samorządowej na stanowisku informatyka z czego 5 lat pracy na stanowisku starszego informatyka w Urzędzie Gminy w Mniowie

 

   Wójt Gminy

/-/ Leonard Świerczyński

Poprawiony ( piątek, 28 stycznia 2011 15:15 )
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 21 stycznia 2011 10:25

 

Wójt Gminy

w Mniowie Mniów, dnia 19 stycznia 2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów (uchwalonego uchwałą nr 26/XV/2000 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2000 r.) - w obrębie sołectw: Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lutego 2011 r. do 18 marca 2011r., w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie - Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Mniów, ul. Centralna 9, pokój nr 15, i godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 (30 dni roboczych).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 Studium rozwiązaniami i Prognozą odbędzie się w dniu 4 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mniowie, Mniów, ul. Centralna 9 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr 2 Studium. Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Mniów - na adres Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011 roku (24 dni kalendarzowe od daty zakończenia wyłożenia do publicznego wglądu).

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt. 3 i 4, art.40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniów, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

 1. w formie pisemnej

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 11 kwietnia 2011 roku na adres:

Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:

 • siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie;

 • na tablicach ogłoszeń;

 • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.mniow.pl);

 • prasie regionalnej (ogłoszenie).

 

Wójt Gminy Mniów

Leonard Świerczyński

 

 

 
FAJERWERKI – zagrożenie i zabawa PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 09 grudnia 2010 08:20
Zbliża się okres Bożego Narodzenia jak również Sylwester i Nowy Rok. Huczne zabawy noworoczne bardzo często zakłócane są przez wypadki naszych najbliższych a w szczególności dzieci, które w sposób niewłaściwy obchodzą się z materiałami pirotechnicznymi. Wiele osób odpalając fajerwerki nie zachowuje szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Dochodzi najczęściej do licznych uszkodzeń ciała: poparzeń,

w wyniku wybuchu utraty palców, a nawet dłoni, uszkodzenia oczu a co za tym idzie poważnej wady wzroku. Niewłaściwe użytkowanie tych materiałów może doprowadzić również do pożarów domów, budynków gospodarczych, samochodów i maszyn rolniczych. Aby uniknąć tego typu sytuacji należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Materiały i wyroby pirotechniczne mogą zakupić tylko osoby dorosłe.

 • Kupujmy tylko materiały wiadomego pochodzenia.

 • Unikajmy kupna fajerwerków na stoiskach handlowych, gdzie wyroby te najczęściej pozostawione są bez opieki sprzedawcy, mogą one ulec uszkodzeniu w wyniku np. upuszczenia takiego wyrobu na podłogę przez kupujących.

 • Każdy wyrób powinien być odpowiednio oznakowany tj. posiadać czytelny opis w języku polskim, oznaczenie normy CE, nazwę producenta lub importera, znak dopuszczenia, liczbę wyrobów w opakowaniu oraz szczegółową instrukcje obsługi.

 • Materiały pirotechniczne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz w pobliżu źródeł ciepła.

 • Materiały pirotechniczne mogą być używane tylko i wyłącznie przez osoby dorosłe.

 • Nie wolno odpalać fajerwerków wewnątrz pomieszczeń lub w bliskiej odległości od zabudowań, pamiętajmy iż balkony i tarasy również są częścią budynku.

 

PAMIĘTAJ !!!

 

Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić, jak również podejmować prób ponownego ich odpalenia, ponieważ zapłon może w tym przypadku być mocno opóźniony i przy próbie ponownego odpalenia, może być natychmiastowy.

Nie wolno zbliżać się do osób, które odpalają materiały pirotechniczne, celować w ludzi, zwierzęta, zabudowania oraz pojazdy. Fajerwerki należy odpalać tylko i wyłącznie na otwartych przestrzeniach.

 

 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 02 grudnia 2010 09:17
Długość sieci drogowej przewidziana do zimowego utrzymania przedstawia się następująco:

1. Droga krajowa Nr 74 o dł. 7.1 km na odcinku

„Salata – Mniów ul. Raszówka”.

Zimowym utrzymaniem drogi krajowej zajmuje się:

Obwód Drogowy w Niewachlowie – nr tel. 41 3684115

 

2. Drogi powiatowe o dł. 64 km na n/w odcinkach:

 • 0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska
 • 0463T Piaski Królewieckie - Pieradła – Pielaki
 • 0466T Chyby – Kontrewers – Adamek
 • 0467T Salata – Zaborowic – Chyby – Serbinów – Rogowice – Długojów – Umer
 • 0468T Zaborowice – Mniów
 • 0469T Przyjmo – Pępice – Cierchy – Skoki – Grzymałków – Gliniany Las – Smyków
 • 0470T Górniki – Kłucko – Straszów – Grzymałków
 • 0471T Stanowiska – Kłucko – Filipy – Pałęgi
 • 0472T Kłucko – Pałęgi – Wólka Kłucka
 • 0488T Węgrzynów – Piaski – Oblęgór
 • 0489T Pępice – Porzecze
 • 0491T Przełom – Borki

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się:

Obwód Drogowy w Strawczynku - nr tel. 41 3038777

 

3. Drogi gminne i lokalne, na których wykonywane będą usługi przy odśnieżaniu w sezonie zimowym 2010/2011 podzielone zostały na rejony o zasięgu terytorialnym:

 • rejon nr 1: Baran, Podchyby, Zaborowice, Pielaki, Olszyna, Lisie Jamy, Zachybie, Borki – Przecinka – Jeziórko, Grzymałków,

 • rejon nr 2: Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, Wólka Kłucka,

 • rejon nr 3: Pępice, Cierchy, Malmurzyn, Mokry Bór,

 • rejon nr 4: Mniów, Borki – Zaolzie, Borki – Mokry Bór, Skoki.

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i lokalnych zajmuje się:

Urząd Gminy w Mniowie. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg jest Szczepan Kołodziejczyk – nr tel. 41/ 3737002, 3737004, 3737020 w. 11, tel. kom. 693068953.

Pod wskazane numery telefonów można również zgłaszać wnioski dot. zimowego utrzymania drogi krajowej i dróg powiatowych.

Operatorzy sprzętów wykonujących usługi przy zimowym utrzymaniu dróg wyposażeni są

w telefony komórkowe co zapewnia dobrą współpracę pomiędzy operatorami i Urzędem Gminy

w Mniowie.

Poprawiony ( czwartek, 02 grudnia 2010 09:21 )
 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 112 z 127