Gmina Mniów

Fundusze pomocowe UE
Nowy parking w Mniowie ze środków PROW PDF Drukuj Email
  
środa, 05 listopada 2014 16:00

ue-leader-db-prow.png

Trwają ostatnie prace związane z budową parkingu w Mniowie przy kościele parafialnym. Znajduje się on za dotychczas funkcjonującym parkingiem, który Gmina Mniów wybudowała ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rewitalizacji miejscowości Mniów”.
Nowe miejsca postojowe Parafia pw. Św. Stanisława BM buduje z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.
Budowany parking będzie miał powierzchnię 506,6 m2 i wyznaczono na nim 22 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym także stanowisko dla osób niepełnosprawnych. Jego nawierzchnię wykonano z kostki brukowej o grubości 8 cm oraz płyt ażurowych. Cały parking został obudowany krawężnikami.
Koszty kwalifikowalne budowy (ujęte we wniosku o dofinansowanie i podlegające refinansowaniu) wyniosły prawie 66 tys. zł, zaś refundacja wyniesie blisko 53 tys. zł. Ostateczne koszty budowy zostaną ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Poprawiony ( czwartek, 06 listopada 2014 12:54 )
 
Kanalizacja w Gminie Mniów i oczyszczalnia w Pałęgach PDF Drukuj Email
  
środa, 05 listopada 2014 15:41
prow_2007-13_logo -nowe.jpg   pol_wojewdztwo_witokrzyskie_coa.svg.png   unia.png

 

We wrześniu br. zakończyło się wdrażanie operacji pn.: „Drugi etap kanalizacji gminy Mniów - budowa kanalizacji w miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie 4”

W ramach tej inwestycji, została wykonana kanalizacja grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Borki i Grzymałków w ciągu drogi powiatowej nr 0450T oraz przy ulicy Kościelnej i Spacerowej w Grzymałkowie a także przepompowania przy ulicy Górnej.
Całkowita długość wybudowanej kanalizacji wyniosła ponad 9.000 mb (kanalizacja grawitacyjnej i tłocznej oraz kanałów bocznych na posesjach mieszkańców).
Dla umożliwienia włączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, zostały wykonane także studzienki w ilości 138 sztuk.

Koszt wykonania kanalizacji wyniosły 1.692.932,30 zł. Na budowę kanalizacji Gmina Mniów pozyskała dofinansowanie w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wyniosło 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych - podlegających refinansowaniu – tj. 688.183,00 zł.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pałęgi”. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca inwestycji, którą została firma Ekodren z Warszawy. Prace budowlane i montażowe oraz odbiór inwestycji odbyły się w miesiącu październiku.
Z racji tego, iż oczyszczalnia będzie wykorzystywana na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, wkład własny Gminy Mniów pochodzić będzie ze środków Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, prowadzącego ten ośrodek.
Całkowite koszty jej budowy wyniosły 51.112,65 zł, zaś dofinansowanie ze środków PROW 31.166,00 zł.
Wybudowana oczyszczalni posiada możliwość neutralizacji ścieków w ilości 4,5 m3/dobę, co w zupełności pokrywa potrzeby Ośrodka w tym zakresie.

Poprawiony ( czwartek, 06 listopada 2014 13:31 )
 
Nowe chodniki oraz świetlica w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 18 lutego 2014 08:52

ue-sw-mn-prow.png

W miesiącu październiku został złożony wniosek o płatność za zrealizowaną operacje pn.: „Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469t oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy” na podstawie umowy dofinansowania nr 00145-6922-UM1300218/10. Inwestycja ta była wdrażana w ramach działania Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość dofinansowania wyniosła 244.287,57 zł, zaś cała wartość inwestycji 400.631,86 zł.
Wybudowany został chodnik oraz zjazdy na prywatne posesje na długości prawie 1700 metrów bieżących przy drodze powiatowej nr 0469T. W ramach operacji chodnik został wyposażony w odwodnienie a pod zjazdami wykonane zostały przepusty.
W ramach wyposażenia świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cierchach zakupione zostało m.in. 6 komputerów, telewizor, faks. Obecnie świetlica jest ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży po zakończeniu zajęć szkolnych.
Refundacja za wykonany chodnik oraz zakupiony sprzęt do świetlicy wpłynęła w miesiącu lutym bieżącego roku.
W miesiącu wrześniu został złożony wniosek o płatność a zrealizowaną operacje pn.: „Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463t i 0467t przez wieś Pieradłą i Zaborowice”. Operacja była realizowana na podstawie umowy o dofinansowanie z samorządem województwa w ramach działania Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Po zakończeniu realizacji operacji całkowita długość chodnika i zjazdów wynosi 2.082 mb, zaś powierzchnia wybudowanej infrastruktury to 3.832,95 m2
Wartość dofinansowania wyniosła 340 943,00 zł, zaś cała wartość inwestycji 561 067,38 zł.

 
Siłownia w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 18 lutego 2014 08:36

ue-leader-db-prow.png

W miesiącu październiku został złożony wniosek o płatność za zrealizowaną operacje pn.: „Budowa siłowni i tablicy informacji turystycznej w miejscowości Mniów” na podstawie umowy dofinansowania nr 01060-6930-UM1341723/12. Inwestycja ta była wdrażana w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość dofinansowania wyniosła 17.880,00 zł, zaś cała wartość inwestycji 27.490,50 zł.
Siłowania składa się z następujących urządzeń:

  • orbitrek wolnostojący,
  • prasa nożna,
  • twister - wahadło,
  • wioślarz wolnostojący,
  • wyciąg górny,
  • wyciskanie siedząc,
  • biegacz,
  • prostownik pleców.

Dodatkowo zamontowana została Tablica informacyjna z zaznaczonymi największymi atrakcjami turystycznymi na terenie Gminy Mniów i Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.
Wykonawcą i dostawcą sprzętu była firma Herkules Ryszard Syska z Chrzanowa.

Poprawiony ( czwartek, 06 listopada 2014 09:49 )
 
Schetynówka w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 18 lutego 2014 08:27

W dniu 30 września 2013 podpisany został przez Wójta Gminy Mniów Pana Leonarda Świerczyńskiego, jako wnioskodawcę, oraz Starostę i Wicestarostę Kieleckiego, jako współwnioskodawców, wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2012-2015. Wniosek został złożony w tym samym dniu w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wniosek o dofinansowanie obejmuje przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 0450T (Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska) i nr 0469T (Przyjmo-Skoki-Smyków). W ramach zadania, po uzyskaniu pozytywnej ocenie komisji wojewódzkiej oceny wniosków, zostaną wykonane chodniki w miejscowościach Węgrzynów, Borki, Grzymałków i Skoki o łącznej długości 3768 metrów oraz zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 1930 metrów bieżących. Przy budowie chodników, na całej ich długości, zostanie również wykonane poszerzenie jezdni.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6