Ogłoszenie Nr 1110/2/10 o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Mniów Drukuj
Inne ogłoszenia
  
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 14:40

 

 

Jednostka

Urząd Gminy w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

tel. 41 373 70 04 fax. 41 373 70 24

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane

stanowisko

Zastępca Skarbnika Gminy

Data ogłoszenia naboru

26.04.2010 r.

Termin składania dokumentów

do 07.05.2010 r. – do godziny 1500 - w przypadku składania dokumentów osobiście.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane

wykształcenie

wyższe ekonomiczne,

Wymagania

związane ze

stanowiskiem

1. Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata stażu pracy (jako pracownik lub (i) działalność gospo-darcza na własny rachunek) w zakresie finansów i rachunkowości

 • znajomość programów finansowo – księgowych,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Pożądane:

 • praktyka w pracy w administracji publicznej,

 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy

 • umiejętność interpretacji przepisów,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność,

 • odporność na stres

 • znajomość obsługi komputera – korzystanie z oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

Skrócony

opis stanowiska pracy, główne zadania

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych stanowiących podstawę księgowania,

 • kontrolowanie głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz prawidłowe dokonywanie umorzeń środków trwałych,

 • kontrola wartościowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych oraz dokonywanie rozliczeń inwentaryzacyjnych tych składników,

 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań jednostkowych urzędu gminy,

 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz przekazywanie ich odbiorcom,

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu gminy dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ich rozliczanie,

 • koordynowanie prac w zakresie opracowania projektu budżetu gminy i przy opracowaniu planów finansowych,

 • opracowywanie niezbędnych projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących kontroli zarządczej,

 • podejmowanie działań w celu realizacji zadań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. list motywacyjny,

4. życiorys – curriculum vitae,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy – zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,

10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia lub oświadczenie o stanie zdrowia,

11. oryginał kwestionariusza personalnego kandydata ( druk do pobrania na stronie: www.bip.mniow.pl).

 

 

 

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumentu aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów:

 

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie, pok. Nr 20.

Mniów ul. Centralna 9

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy

26-080 Mniów

ul. Centralna 9

 

Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko: Zastępcy Skarbnika Gminy”

 

 

 

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.mniow.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

W/z Wójta Gminy

/-/ mgr Czesław Pytel

Zastępca Wójta

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (kwestionariusz_01.odt)kwestionariusz_01.odt18 Kb2010-05-04 07:13
Download this file (kwestionariusz_01.pdf)kwestionariusz_01.pdf41 Kb2010-05-04 07:13
Poprawiony ( wtorek, 04 maja 2010 07:13 )