Konkurs na stanowiska pracy Drukuj
czwartek, 25 czerwca 2009 11:02

Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dn. 12 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zatrudniania Pracowników oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy” Zarząd LGD uchwala co następuje:

Ogłasza się otwarty konkurs na stanowiska:

  1. Koordynator ds. PROW.

Opis stanowiska i wymagania zamieszczono w tabeli poniżej.

Stanowisko

Opis

Wymagania

Koordynator ds. PROW

  • bezpośrednia obsługa projektodawców działań w ramach PROW
  • realizowanie działań informacyjnych w zakresie pow. działań
  • pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków
  • przygotowywanie raportów
  • przygotowywanie opinii o składanych projektach i ich zgodności z LSR
  • bardzo dobra znajomość PROW i innych źródeł finansowania projektów
  • doświadczenie w przygotowaniu projektów o charakterze podobnym do operacji objętych wsparciem w ramach działań
  • biegła umiejętność posługiwania się komputerem
  • preferowane wykształcenie wyższe

Oferta powinna składać się z: CV, listu motywacyjnego, kserokopii dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i odbyte kursy.

Adresatami konkursu są osoby zameldowane na stałe na terenie LGD.

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Rady LGD

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dodatkowym opisem „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)” w terminie od 15 czerwca 2009r. do 3 lipca 2009r.

Miejsce składania ofert: Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy”.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani listownie.

Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.dorzeczebobrzy.eu

Poprawiony ( piątek, 30 października 2009 12:21 )