Z prac Rady Gminy Mniów Drukuj
  
wtorek, 25 czerwca 2019 18:36

W dniu 25 czerwca odbyła się X absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów na X sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.
 • w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mniowie za 2018 rok.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Gorący posiłek" na lata 2019 - 2023
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Baran
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umowy dzierżawy gruntu i umów najmu lokali, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu.