Informacja - wybory ławników na kadencję 2012-2015 Drukuj
  
poniedziałek, 13 czerwca 2011 13:28

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach, pismem z dnia 20 maja 2011 r. zawiadomił Radę Gminy w Mniowie, że z terenu naszej gminy winien być wybrany do Sądu Rejonowego w Końskich 1 ławnik, bez ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wyboru ławnika dokona Rada Gminy w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku 2011 r. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Ławnikiem może być wybrana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich, osoba nieskazitelnego charakteru, osoba która ukończyła 30 lat, pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka na terenie gminy co najmniej od roku, osoba która nie przekroczyła 70 lat, osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków ławnika.

Ławnikiem nie może być radny rady gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników radzie gminy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, z wyłączeniem partii politycznych. Kandydatów na ławników może zgłosić również co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy załączyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia (jak do dowodu osobistego).

Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę co najmniej 50 osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis osób zgłaszających. Osobą uprawnioną do zgłoszenia kandydata i składania wyjaśnień – jest pierwsza osoba na tej liście.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w Urzędzie Gminy w Mniowie (pokój Nr 8, 9 lub 20).

 

Sprawę zasad i trybu zgłaszania oraz wyboru ławników reguluje art. 158 – 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).