Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Drukuj
  
środa, 22 czerwca 2011 10:11

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję X (dziesiątą), absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 29 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 20.05 i 8.06.2011 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, w tym sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.

Podjęcie uchwał :

4. w sprawie absolutorium dla Wójta za realizację budżetu w 2010 roku,

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2010 rok,

6. w sprawie utworzenia w strukturze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie Poradni Medycyny Pracy,

7. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów,

8. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

10. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

11. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.6.2011.

Mniów, 2011-06-21.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak