Z prac Rady Gminy w Mniowie Drukuj
  
wtorek, 05 lipca 2011 10:46

W dniu 29 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dziesiąta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a siódma w 2011 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Mniowie za 2010 rok,

- w sprawie utworzenia w strukturze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie Poradni

Medycyny Pracy

- w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie

łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości

prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania

- w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za 2010 rok

- w sprawie udzielenia absolutoriom dla Wójta Gminy z tytułu wykonania

budżetu gminy za 2010 rok

 

 

/-/ Krystyna Ślęzak