Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Drukuj
  
piątek, 20 kwietnia 2012 18:42

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XIX, (dziewiętnastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 27 kwietnia 2012 r. (piątek) o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 28.03.2012 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

4. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

5. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach Stowarzy-szeniu „Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach”,

6. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mniów,

7. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów,

8. w sprawie nabycia nieruchomości w Mniowie,

9. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny,

10. w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

11. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

12. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

13. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2011.

15. Zapoznanie z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Mniów”.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.3.2012.

Mniów, 2012-04-20.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak