Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2013 01:00

Mniów dnia 02.04.2013 r.

Znak: GKPS.V.6733.2.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana:

Decyzja Nr 2/2013 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.2.2013 z dnia 29.03.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie ok. 220 m odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym ZKP, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 497/2, 497/4, 498, 550/1, 554, 555/3, 555/5, 555/6, 555/7, 555/11, 555/12, położone w miejscowości gminnej Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie.

Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.