Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
wtorek, 10 grudnia 2013 19:32

Mniów dnia 09.12.2013 r.

Znak: GKPS.V.6733.20.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:
w dniu 06.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie ok. 720 m odcinka oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi dla celów oświetlenia drogi Pałęgi - Wólka Kłucka, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 140/3,140/4,140/5 położonych w miejscowości Pałęgi oraz część pasa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 82 położonym w miejscowości Wólka Kłucka .

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.