Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Drukuj
czwartek, 20 marca 2014 13:35

Mniów dnia 2014.03.19

GKPS.V.6733.4.2014

Na podstawie art. 10 § 1, i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 267 z dnia 27 lutego 2013 r.),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.647),

zawiadamiam,

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek: Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „ELSYSTEM” - Krzysztof Bronisz 20- 416 Lublin ul. Łazienkowska 3a z dnia 24.01.2014 r., działającego z pełnomocnictwa Gminy Mniów, z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie odcinków linii niskiego napięcia – kablowej, oświetlenia drogowego i placu zabaw, obejmujących nieruchomości o numerach ewidencyjnych 256, 257/1, 273/4, 274-część pasa drogi powiatowej w miejscowości Pieradła, obręb geodezyjny Przełom gmina Mniów, zgromadzony został materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie niezbędny do wydania żądanej decyzji, zawierający m.in. wymagane prawem uzgodnienia.
Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
Z całością zgromadzonych akt strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie , pokój 1A, w godzinach 7³º – 15³º, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.