Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
środa, 08 lipca 2015 16:59

Mniów dnia 08.07.2015 r.

Znak: GKPS.V.6733.8.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) , Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 5/2015 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.8.2015 z dnia 03.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa ok. 350 m odcinków sieci : wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmującej części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 273 (drogi wewnętrznej), 238 (ul. Znajoma) oraz 312/2, położone w miejscowości gminnej Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie pok. nr 1A.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.