Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
czwartek, 09 lipca 2015 14:03

Mniów dnia 09.07.2015 r.

Znak: GKPS.V.6733.7.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) , Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :
Decyzja Nr 6/2015 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.7.2015 z dnia 07.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 150,0 m. obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 276, 350, 351 oraz część pasa drogowego o numerze ewidencyjnym 291 położonych w miejscowości Węgrzynów, gmina Mniów.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Mniowie pok. nr 1A.
Zgodnie z regulacją art.49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.