Obwieszczenie Drukuj
piątek, 18 marca 2016 09:59

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informujemy o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów na lata 2016-2022”

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie pokój nr 15.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów na lata 2016-2022”.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Mniowie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mniów.