Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
Budownictwo
  
piątek, 22 lutego 2019 14:54

Mniów, dnia 22.02.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.1.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096)

w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że zebrany materiał dowodowy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

  • budowie sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Przełom na działkach: nr 484/2, 485, 461, 483/9, 483/10, 483/11, 484/1,
    • jest wystarczający do wydania decyzji lokalizacyjnej.

Na podstawie art. 10 § 1 KPA uprzejmie informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastapić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 15. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

 

- zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Mniów: http://www.bip.mniow.pl

- wywieszenia na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Mniów przy ul. Centralnej 9

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przełom.

Poprawiony ( poniedziałek, 25 lutego 2019 09:58 )