Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
Budownictwo
  
wtorek, 16 kwietnia 2019 14:32

Mniów dnia 16.04.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.4.2019

Obwieszczenie

a podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 4/2019 znak: GKPiB.III.6733.4.2019 z dnia 16.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie ok. 3200,0 mb (3,2 km) sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych:

Obręb Zaborowice - dz. nr ewid.: 91, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 225, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/2, 260/4, 261, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266/1, 266/3, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 342, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 384/2, 385/3, 386, 387, 388, 389/4, 389/5, 390, 393, 398, 567/1, 567/2.

Obręb Przełom - dz. nr ewid.: 106/7, 106/6, 107/1, 107/2, 108, 111/1, 111/2, 112, 116/3, 116/4, 117/1, 117/2, 118/3, 118/4, 119/1, 119/2, 122/1, 122/2, 275/10, 492.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Planowania Przestrzennego Inwestycji i Budownictwa Urzędu Gminy Mniów pok. Nr 15.

Dzień 16.04.2019r. wskazuje się jako ten, w którym nastapiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

1. Stronie internetowej Urzędu Gminy.

2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.

3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Pieradła.

4. Tablicy ogłoszeń sołectwa Zaborowice.