Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
Budownictwo
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 10:30

Mniów dnia 17.06.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.12.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 6/2019 znak: GKPiB.III.6733.12.2019 z dnia 17.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • "budowie linii kablowej SN - 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN" w ramach zadania "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10 budynków mieszkalnych w miejscowości Wólka Kłucka, dz. nr 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, oraz dz.nr 104/11 i część działki nr 184 gm. Mniów - RE Skarżysko".

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Planowania Przestrzennego Inwestycji i Budownictwa Urzędu Gminy Mniów pok. Nr 15.

Dzień 17.06.2019r. wskazuje się jako ten, w którym nastapiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

  1. Stronie internetowej Urzędu Gminy.
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w/m.
  3. Tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Kłucka.